Change Currency: GBP

Cardiau'r Dderwen - Croeso / Welcome!

Mae nifer fawr o'r busnesau sy'n gwerthu ein cardiau ar agor, a byddem yn ddiolchgar iawn pe bai modd i chi eu cefnogi nhw. Ond os na allwch gael gafael ar ein cardiau yn siopau'r busnesau hynny neu ar eu gwefannau, mae ein siop ar-lein ni ar agor. Diolch am eich cefnogaeth.

 

Many businesses selling our cards are open, and we would be extremely grateful if you could support them. However, if you are unable to buy the cards from our stockists' shops or websites, our on-line shop is open. Thank you for your support. 

 

Croeso i wefan Cardiau'r Dderwen. Ein nod yw darparu amrywiaeth mor eang ag sy'n bosibl o gardiau Cymraeg modern i'n cwsmeriaid.

 

Mae'r cardiau ar gael ar-lein ar gyfer manwerthwyr a chyfanwerthwyr yn bennaf, ond maent ar gael hefyd ar gyfer unigolion preifat sy'n methu â chael gafael ar y cardiau yn eu siopau lleol (gofynnwn yn garedig i unigolion preifat beidio â phrynu mwy na 49 o gardiau ar y tro). Bydd angen cyfrif Paypal arnoch i brynu cardiau ar y wefan neu gallwch gyflwyno archeb a chysylltu wedyn i ofyn am ein manylion banc.

Mae'r gostyngiadau i fusnesau i'w gweld drwy glicio ar y botwm 'Cyfanwerthwyr a manwerthwyr' ar waelod y dudalen. Mae'r cardiau i gyd yn 170mm o uchder ac yn 120mm o led ac wedi'u pacio mewn seloffen o safon gydag amlen o liw sy'n gweddu i'r cerdyn. Caiff cynlluniau newydd eu hychwanegu'n rheolaidd.

 

 

Welcome to Cardiau'r Dderwen. We aim to provide our customers with as varied a range as possible of modern Welsh greeting cards.

 

The cards are available on-line for retailers and wholesalers mainly but are also available for individuals who are unable to find the cards in their local shops (we kindly ask private individuals to refrain from buying more than 49 cards at a time). You will need a Paypal account to buy cards on the website or you can submit an order and then contact us for our bank details. 

Please click on the 'Wholesalers and retailers' tab at the bottom of the page to see the quantity discounts available to businesses. All cards are 170mm high x 120mm wide and are packed in quality cellowrap with matching envelopes. New designs are added on a regular basis.

 

 

eCommerce by CubeCart