Change Currency: GBP

Preifatrwydd/Privacy

Datganiad preifatrwydd / Privacy statement (Please scroll down for the English version)

Mae Cardiau’r Dderwen yn casglu gwybodaeth bersonol sy’n ymwneud â’i gwsmeriaid er mwyn gallu danfon y cardiau a brynir ganddynt drwy wefan y cwmni. Mae’r cwmni wedi ymrwymo i gasglu a chadw’r wybodaeth yn ofalus ac i fodloni ei rwymedigaethau o ran diogelu data.

 

Pa wybodaeth bersonol y mae’r cwmni yn ei chasglu ac yn ei chadw?

Mae’r wybodaeth bersonol a gesglir gan y cwmni amdanoch yn cynnwys eich enw, eich cyfeiriad a’ch manylion cyswllt (sef eich cyfeiriad ebost a’ch rhif ffôn).  Mae’r cwmni yn casglu’r wybodaeth hon drwy ei wefan pan fyddwch yn cofrestru fel cwsmer neu’n archebu cardiau heb gofrestru.

 

Caiff y wybodaeth ei storio’n ddiogel ar weinydd dan drefniadau a reolir gan ddylunydd proffesiynol gwefannau. Caiff meddalwedd y wefan ei ddiweddaru’n rheolaidd gan y dylunydd gwefannau er mwyn sicrhau bod y wefan yn parhau i fodloni safonau diogelwch.

 

Mae holl gwsmeriaid y cwmni sy’n archebu cardiau drwy’r wefan yn talu drwy gyfleuster Paypal. Nid oes gan y cwmni fynediad i unrhyw fanylion cyfrifon Paypal.

 

Wrth gofrestru, byddwch yn creu cyfrinair nad oes modd i’r cwmni ei weld.

 

Pam y mae’r cwmni yn casglu gwybodaeth bersonol?

Mae angen i’r cwmni gasglu gwybodaeth bersonol er mwyn gallu danfon y cardiau a archebir gan gwsmeriaid drwy’r wefan.

 

Pwy sydd â mynediad i’r wybodaeth bersonol?

Ni chaiff eich gwybodaeth bersonol ei rhannu â neb arall ac ni chaiff ei defnyddio at ddibenion marchnata. Unig ddiben ei chasglu yw galluogi’r cwmni i brosesu archebion ac anfon cardiau at ei gwsmeriaid, neu alluogi’r cwmni i gysylltu â chi os oes unrhyw broblem yn codi wrth brosesu eich archeb.

 

Sut y mae’r cwmni yn diogelu gwybodaeth bersonol?

Mae’r cwmni o ddifrif ynghylch diogelu eich gwybodaeth bersonol. Mae gan y cwmni ddulliau rheoli ar waith i sicrhau na chaiff eich gwybodaeth ei cholli na’i chamddefnyddio na’i datgelu’n ddamweiniol, ac i sicrhau na fydd neb arall yn cael mynediad iddi.

 

Am ba hyd y bydd y cwmni’n cadw gwybodaeth bersonol?

Bydd y cwmni’n cadw cofnodion ynghylch archebion (gan gynnwys y wybodaeth bersonol a restrwyd uchod) at ddibenion tracio patrymau prynu a phennu cyfraddau cadw cwsmeriaid. Ni fydd yn rhannu’r data â neb arall.

 

Eich hawliau

Mae gennych nifer o hawliau mewn perthynas â’ch gwybodaeth bersonol, sy’n cynnwys yr hawl i:

  • ofyn am gael gweld eich gwybodaeth a chael copi ohoni;
  • gofyn i’r cwmni newid gwybodaeth sy’n anghywir neu’n anghyflawn;
  • gofyn i’r cwmni ddileu eich gwybodaeth neu roi’r gorau i’w phrosesu.

Os hoffech arfer unrhyw un o’r hawliau hyn cysylltwch ar bob cyfrif ag Arwyn Williams, Cardiau’r Dderwen – awilliams528@btinternet.com. 

 


 

Cardiau’r Dderwen collects personal data relating to its customers in order to be able to deliver the cards that they buy via the company website. The company is committed to taking great care in collecting and storing the personal data and in fulfilling its obligations with regard to data protection.

 

What personal data does the company collect and hold?

The personal data collected by the company about you includes your name, address and contact details (i.e. your email address and telephone number). The company collects this information via its website when you register as a customer or order cards without registering.

 

The information is stored securely on a server in accordance with arrangements managed by a professional web designer. The website software is updated regularly by the web designer to ensure that the website continues to satisfy security standards.

 

All customers who place orders via the website pay for their cards via Paypal. The company does not have access to Paypal account details.

 

When registering, you create a password which the company cannot access.

 

Why does the company collect personal data?

The company needs to collect personal data in order to be able to deliver cards ordered by customers via the website.

 

Who has access to the personal data?

Your personal data will not be shared with any third parties and will not be used for marketing purposes. It is collected purely to enable the company to process orders and deliver cards to its customers, or to contact you if a problem arises whilst processing your order.

 

How does the company protect personal data?

The company takes the security of your personal data very seriously. The company has internal controls in place to ensure that your data is not lost nor misused nor accidentally disclosed, and is not accessed by any third parties.

 

For how long does the company keep personal data?

The company will hold records of orders (including the personal data listed above) to enable it to track purchasing trends and measure customer retention rates. It will not share personal data with any third parties.

 

Your rights

You have a number of rights with regards to your personal data, including the right to:

  • access and obtain a copy of your personal data on request;
  • ask the company to change incorrect or incomplete data;
  • ask the company to delete or stop processing your data.

If you would like to exercise any of these rights, please contact Arwyn Williams, Cardiau’r Dderwen on awilliams528@btinternet.com

 

 

 

eCommerce by CubeCart